فجـر صادق نزدیک است

ما مسملمانیم و پای عقایدمان می مانیم.
ما مسلمانیم و از حق خود کوتاه نمی آییم .
ما مسلمانیم و از هم دفاع می کنیم..
ما مسلمانیم و اصلا زیر بار زور نمی رویم

پس ای آمریکا و ای اسرائیل بدانید که ما حقشان را از حلقومتان بیرون خواهیم کشاند..
و بدانید که تا خون مسلمان واقعی در جریان است اسلام در امان است....
و بترسید از آن روزی که در میان دولت ها با ذلت از میان خواهید رفت ..
و ای انگلیس تو نیز از ما بر حذر باش چرا که ما از تاریخ عبرت آموختیم و بار دیگر عبرت نمی شویم...


قرار ما آخـرین جمعه  ماه رمضـان  در راهپیمـایی  دفاع از غزه