بسم الله الرحمن الرحیم

این مطلب توسط یکی از مخاطبان وبلاگ نگارش و با درخواست

ایشان در وبلاگ علمی مذهبی کاروان قرار داده شده است

در صورتی که تمایل به درج یکی از خاطراتتان در وبلاگ هستید میتوانید در بخش حضور ، خاطره ، دلنوشته

یا دغدغه هایتان را به صورت خصوصی ارسال و آن را در وبلاگ علمی مذهی کاروان درج نمایید.

باتشکر.. مدیریت وبلاگ

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ:"ﺍﮔﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ... ﻭﻟﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ...ﻭﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺵ ﺍﮔﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﮑﺎﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ...،ﻭﻟﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﮑﺎﺭ ﺑﺎﺵ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﺪ ....ﻭﻟﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺵ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ...ﻭﻟﯽ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎشی ﻧﯿﮑﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ..ﻭﻟﯽ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﺑﺎﺵ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺒﺨﺶ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﯿﺎﻥ
" ﺗﻮ ﻭ ﺧﺪﺍﺳﺖ " ﻧﻪ ﺗﻮ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ.نام و مشخصات به در خواست کاربر نمایش داده نمی شود.