صد بار اگر توبه شکستی باز آیمطمئنا شنیده اید که شب قدر از هزار ماه بهتر است... حالا منظور چیست؟ شما تصور کنید حدوداَ نود سال از خداوند عمر گرفته اید و تمام آن را به عبادت و تذهیب نفس پرداخته اید..حالا این یک شب قدر از آن هزار ماه یعنی هان نود سال بهتر است..

آیا شایسته است این یک شب را از دست بدهیم و از این ثواب عظیم غافل شویم؟؟

 آیا شایسته است از گناهانمان که از کوه ها نیز سنگین تر است غافل باشیم و در چش به هم زدنی با همین گناهان بار سفر بسته و رحلت  (یعنی : کوچ) کنیم؟