فقط یک بار به دنیا می آیی،                               

فقط یک بار خداوند زندگی را به تو هدیه می کند؛

امّا، در سرایی دیگر همواره خواهی بود؛            

  اگر این فرصتِ یک باره را از دست دهی،
                               چه خواهی کرد؟
گرچه یک بار به دنیا می آیی                            

امّا یادت باشد که هر صبح، تولدی دوباره است؛      

      تولدی از خود، با خود و به دست خود.

                                                و تو با تولّد همواره ی خود در دنیا، در صبح زیبای بهشت می سرایی که:


ستایش خدایی را که در وعده اش با ما صادق بود و زمین را به ما میراث داد تا در

بهشت، هرجا که خواهیم جای گزینیم. پس چه نیک است پاداش اهل عمل.